Vyhľadávanie

Zlepšovanie kvality

Kvalita sa spája s množstvom významov, poučiek a teórií. Dá sa však spojiť aj s bežnými vecami – keď sa zákazník usmieva pri používaní vašich produktov, súhlasí s vašimi návrhmi, ako dlho je ochotný s vami udržiavať obchodný vzťah. Je preto dôležité uvedomiť si, že za kvalitou nestojí v prvom rade kvalitár, ale každý pracovník, ktorý poskytuje službu a pomáha pri výrobe produktu. Stupeň dosiahnutej kvality v podniku je podmienený firemnou kultúrou, znalosťou manažérov o kvalite a ich schopnosťou správne viesť ľudí zodpovedných za produkt. Pre nich je potrebné vytvoriť systém, ktorý dokáže sledovať už prvé signály upozorňujúce na možnú nekvalitu a nastaviť procesy tak, aby sa minimalizovala variabilita.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Manažérstvo kvality
 • Six Sigma (vrátane prípravy green belt, black belt)
 • Štatistické riadenie procesov
 • Zlepšovanie procesov na princípe PDCA
 • Prediktívna kvalita a jej nástroje
 • Objektovo orientovaná kvalita
 • Základné a analytické nástroje kvality (FMEA, 8D, QFD, DOE, PPAP, ...)
 • Krízový manažment
zlepsovanie_kvality01.jpg

ČO ZÍSKAVATE:

 • Nastavenie spôsobu pre definovanie, sledovanie a vyhodnocovanie kvality
 • Systém na odhalenie koreňových príčin nekvality s prepojením na stanovenie nápravných opatrení a sledovanie ich účinnosti
 • Štandardizované postupy na prevenciu vzniku a elimináciu opakovaných chýb
 • Vypracované periodické plány a štandardy vytvárania a sledovania kvality produkcie alebo služby
 • Jednoduchší a rýchlejší prístup k informáciám, ktoré riadia a určujú kvalitu výrobku
 • Špecializovaný systém vzdelávania v oblasti kvality

NAŠA JEDINEČNOSŤ

 • Integrácia riešení v rámci existujúceho informačného systému
 • Softvérová podpora pri analytických prácach
 • Praktické skúsenosti so zavádzaním komplexných systémov kvality
 • Špecializovaný tím na tvorbu modelu produktu a jeho výroba vlastnými zariadeniami
 • Podpora pri certifikácii v rámci ASQ

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu