Vyhľadávanie

Vzdelávanie, workshopy a prednášky na mieru

Účastníci vzdelávania získajú poznatky o zásadách ergonómie, naučia sa identifikovať ergonomické riziká a minimalizovať nežiaduce dopady práce na zdravie človeka.

 

ERGONÓMIA PRE KONŠTRUKTÉROV

 • Vzdelávanie konštruktérov v oblasti priemyselnej ergonómie

 • Osvojenie si zásad ergonómie pre navrhovanie strojov a strojných zariadení

 • Posudzovanie záťaže pracovníkov pri práci so strojmi a strojnými zariadeniami

 • Praktické ukážky konkrétnych ergonomických rizík

 • Vypracovanie katalógu identifikovaných ergonomických rizík konštrukcie ako podklad k ďalším krokom

 

Miesto konania: Kombinácia školení vo Vašej spoločnosti a v priestoroch CEIT
Trvanie: 2 dni (možnosť prispôsobiť trvanie)

ERGONÓMIA ADMINISTRATÍVY

 • Zásady projektovania pracovísk s aktívnym sedením (práca s PC)

 • Praktická identifikácia rizík na administratívnych pracoviskách v spoločnosti

 • Hodnotenie vybraných administratívnych pracovísk s využitím jedinečnej mobilnej aplikácie CERAA

 • Spoločné riešenie nápravných opatrení

 • Cielený súbor cvikov s vysvetlením

 • Praktické preverenie osvojených znalostí vzdelávacím workshopom

 

Miesto konania:Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie: 1 deň

 

PRIEMYSELNÁ ERGONÓMIA

 • Fyzická záťaž vplyvom pracovných polôh, ručnej manipulácie s bremenami, opakovaných činností či vynakladaných síl

 • Identifikácia a ukážky ergonomických rizík v priemysle

 • Dôsledky nadmernej záťaže pri práci – choroby z povolania

 • Psychická záťaž

 • Zásady detailného projektovania pracovísk v zmysle ergonomických zásad

 • Softvérová podpora v ergonómii

 

Miesto konania:Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie: 3 dni (možnosť prispôsobiť trvanie)

 

HODNOTIACE NÁSTROJE V ERGONÓMII

 • Základy všeobecnej priemyselnej ergonómie

 • Ergonomické analýzy pre hodnotenie pracovných polôh

 • Ergonomické analýzy pre hodnotenie ručnej manipulácie s bremenom

 • Ergonomické analýzy pre hodnotenie opakovanej záťaže

 • Ergonomické analýzy pre hodnotenie vynakladanej sily

 • Ergonomické audity

 • Nástroje hodnotenia subjektívnej námahy pracovníkov

 • Nástroje hodnotenia mentálnej záťaže

 

Miesto konania:Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie: 1-4 dni (trvanie na základe rozsahu vybraných analýz)

 

Každé z uvedených školení je ukončené Osvedčením o absolvovaní (odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou).