Vyhľadávanie

PROAKTÍVNA ERGONÓMIA

Ak sa na správne nastavenie pracovných podmienok zameriame už pri samotnom návrhu pracovísk, dokážeme zabrániť mnohým nežiaducim dopadom. Uplatňovanie ergonomických zásad pri navrhovaní nových produktov, pracovísk či závodov má nepochybne veľký význam aj z pohľadu šetrenia dodatočných nákladov, ktoré by vznikli, ak by bolo potrebné odstraňovať nedostatky v budúcnosti. Cieľom projektu proaktívnej ergonómie je eliminovať možné príčiny vzniku poškodenia zdravia už vo fáze návrhu pracoviska.

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE: 

 • Identifikácia ergonomických rizík v koncepte navrhovaného pracoviska

 • Posúdenie identifikovaných nedostatkov adekvátnymi hodnotiacimi nástrojmi

 • Tvorba katalógu zásad a hodnotenia ergonómie

 • Spoločné riešenie návrhov nápravných opatrení

 • Tvorba katalógu zásad na základe auditu navrhovaného pracoviska pre budúce projektovanie

 

PRÍNOSY

 • Zlepšenie ergonómie pracoviska ešte pred jeho samotným uvedením do prevádzky

 • Spoločné riešenie návrhov na zlepšenie súčasného konceptu so skúseným lektorom

 • Získanie podkladu pre budúce projektovanie charakterovo podobných pracovísk

 • Minimalizácia a predchádzanie zdravotných dopadov práce na človeka

 • Zácvik konštruktérov, plánovačov, dizajnérov či iných pracovníkov

 • Zníženie absencie pre potenciálne choroby a úrazy vplyvom pracovnej činnosti

 • Zvýšenie kvality pracovného života

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie a rozsah: riešenia: 1-2 mesiace (závislé od rozsahu zadania)