Plánovanie a projektovanie ľudskej práce v Industrie 4.0

V súvislostí s neustálym zvyšovaním konkurencieschopnosti priemyselných podnikov zaznieva zo všetkých strán potreba prechodu na Industrie 4.0 či Smart Factory (Inteligentná továreň). Ako však bude v tomto prostredí zohľadnený správny návrh pracovných systémov s dôrazom na človeka? MTM-HWD® (Human Work Design) je úplné novým analytickým systémom MTM (Methods-Time Measurement), ktorý predstavuje novú úroveň pri popise a hodnotení manuálne vykonávaných činností, pričom integruje analýzu pracovných metód a ergonomické posúdenie pracovných miest.

MTM v Industrie 4.0

Zmeny, ktoré prichádzajú s vývojom internetu ľudí, vecí a služieb kladú výzvy aj pred MTM ako nástroj aj ako inštitúciu, a tiež ako „komunitu praxe“. Znalosti a schopnosti aplikácie nástrojov a štruktúr MTM sú v mnohých ohľadoch nevyhnutné pre úspešné budovanie Smart Factory v rámci Industrie 4.0.

V kontexte Smart Factory bude modelovanie produktívnej a ergonomickej práce realizované aj z pohľadu ľudí.

Smart Factory nebude bez ľudí. Prevláda skôr názor, že úplná automatizácia a vyľudnené továrne z technologických a ekonomických dôvodov nemôžu predstavovať reálnu perspektívu. Do popredia sa dostáva skôr koncepcia optimálnej kombinácie človek - stroj.
Vývoj nesmeruje k ľudoprázdnym produkčným systémom - skôr má byť človek integrovaný pri čo najlepšom možnom využití jeho vlastných schopností do kyberfyzikálnych štruktúr. V budúcnosti budú potrebné vysokokvalifikované pracovné miesta, ktorých náplň bude prevažne tvorivá, zameraná na plánovanie a riešenie problémov, avšak stále budú potrebné aj pracovné činnosti so senzoricko-motorickým podielom. Aj vo fabrikách budúcnosti bude teda zohrávať dôležitú úlohu plánovanie a návrh efektívnej ľudskej práce.

CPPS (Cyber-Physical Production System / kyberfyzikálne výrobné systémy) vo forme samoregulačných jednotiek vyžadujú vysokú mieru samo-zodpovednej autonómie, decentralizovaných riadiacich a kontrolných foriem ako aj novú, kooperujúcu organizáciu práce. Nové koncepty decentralizovaného riadenia a automatickej optimalizácie systémov ponechávajú priestor pre lokálnu optimalizáciu. Berú do úvahy neistoty, umožňujú toleranciu chýb a spájajú skúsenosti a znalosti zamestnancov pri plánovaní, čo zase vytvára priestor pre samostatnosť a účasť zamestnancov, ako aj značný priestor pre kreativitu.

V tomto kontexte, popri všetkých výhodách, vzniká aj riziko, že plánovanie a tvorba časových štandardov pre manuálne pracovné činnosti bude v týchto konceptoch a systémoch realizované prostredníctvom nevhodných mechanizmov alebo prístupov.

Práve MTM so svojím imanentným normovaným výkonom ako univerzálnym metrom pre meranie ľudského výkonu poskytuje príležitosť na získanie optimálneho zaťaženia pracovníkov. V prípade nových foriem kooperácie a interakcie medzi ľuďmi a strojmi, robotmi či počítačmi v Industrie 4.0 môže MTM v mnohých ohľadoch prispieť k plánovaniu a návrhu procesov tak, aby spĺňali všetky požiadavky z pohľadu produktivity a ergonómie práce.

Smart Factory vyžaduje spoločné, interdisciplinárne chápanie usporiadania ľudskej práce.

Interdisciplinárna spolupráca má v Industrie 4.0 ústredný význam. MTM poskytuje v tejto súvislosti pre plánovanie a hodnotenie pracovných procesov vynikajúci základ, pretože použitie celosvetovo štandardizovaného „procesného jazyka“ predstavuje dôležitý prínos pre rozvoj integrujúcich ucelených riešení. Najnovšie metódy Human Work Design (HWD®), Ergonomic Assessment Worksheet (EAWS) a Holistic Ergonomic Index (HEI) ukazujú v rámci MTM cestu pre celkový návrh a modelovanie ľudskej práce. Tu môže MTM so súčasnými dátovými štruktúrami, digitálnymi nástrojmi, ako napríklad Prokondigital, TiCon®, MTMergonomics®, a ich schopnosťou integrácie do nadradených systémov, ako sú SAP, prispievať k efektívnemu riadeniu a urýchleniu úloh plánovania, tvorby a hodnotenia procesov.

Taktiež pre zástupcov rôznych odborov, ako napríklad inžinierske vedy, psychológia práce, pracovná zdravotná služba alebo personálny rozvoj môže MTM zohrávať úlohu sprostredkovateľa spoločného porozumenia, presahujúc jednotlivé disciplíny pri navrhovaní ľudskej práce. Tak môžu napríklad projektanti, priemyselní inžinieri, ergonómovia, konštruktéri, manažéri kvality a zlepšovania či odborníci v oblasti BOZP rozvíjať a navrhovať špecifické modely, metódy a riešenia na základe spoločného chápania.

Procesné stavebné prvky MTM

Základnou myšlienkou MTM je návrh a usporiadanie procesov s využitím MTM procesných stavebných prvkov resp. blokov. Každý blok sa skladá z definovaného čiastkového procesu, príslušnej časovej hodnoty a jedinečného kódovania. Uplatnením MTM dostávame dva dôležité výstupy:
• Pracovný postup popísaný pomocou MTM kódov (metóda práce). Obzvlášť významnú rolu hrá poznanie ovplyvňujúcich veličín, ktoré vedie k optimálnemu návrhu pracovných metód.
• Výsledný časový štandard vyplývajúci zo súčtu jednotlivých procesných stavebných prvkov. Tento časový štandard má charakter základného času, a preto by mal byť doplnený ďalšími časovými prídavkami v závislosti od charakteru a podmienok práce.

Normovaný výkon MTM

Často nedocenená výhoda stavebných prvkov MTM spočíva v tom, že každá spracovaná analýza pracovnej činnosti zohľadňuje úroveň výkonu už v základných časoch, takže nie je potrebné dodatočné hodnotenie tempa práce.

Pri vývoji MTM bolo už od začiatku cieľom vytvoriť „systém stavebných blokov“, ktorý má šancu byť medzinárodne uznávaným. Na to, aby mohli byť pre jednotlivé moduly stanovené objektívne, z praxe vychádzajúce časy, boli vykonané filmové záznamy pracovných činností v rôznych druhoch priemyslu. Takýmto spôsobom bola úroveň výkonu stanovená priamo na mieste. Vďaka veľkému množstvu analyzovaných filmov a spracovaných dát v spojitosti s LMS-niveláciou (nazvanou po svojich tvorcoch Lowry, Maynard a Stegemerten) bol vytvorený veľmi stabilný štandardný výkon obsiahnutý v dátovej karte MTM-1 (základný systém MTM) ako „prototyp metra ľudskej výkonnosti". MTM, obzvlášť MTM-1, vedie svojím prístupom k produktovo a procesne optimálnym riešeniam. Výsledný časový štandard je indikátorom toho, ako dobre je proces navrhnutý. MTM-1 v tomto zmysle tvorí nevyhnutný základ pre modulový systém MTM-HWD®.

Human Work Design

Ergonomicky navrhnuté pracovné procesy predstavujú výzvu, ktorá je kladená na Industrie 4.0. Plánovanie pracovných metód a návrh ergonomických pracovísk obyčajne prebieha na rôznych oddeleniach v rámci spoločností. Pri práci so získanými dátami však často spôsobuje problém zbytočne duplicitné zisťovanie informácií, rozdielne stanovenie priorít, a to napriek spoločnému cieľu a zdĺhavým diskusiám o užitočnosti a cenovej dostupnosti opatrení. MTM-HWD® zjednocuje tvorbu pracovných metód a ergonomické posúdenie pracoviska v jedinej metóde.
Vývoj nového systému MTM-HWD® začal už v roku 2012 na podnet nemeckého združenia MTM. Pri tvorbe systému spolupracovali priemyselné koncerny ako Audi, Daimler, Miele a Volkswagen, a metodickí partneri, MTM inštitút, Technická Univerzita Darmstadt a RWTH Aachen. Po úspešnom dvojročnom vývoji je momentálne systém MTM-HWD® vo fáze overovania a praktických testov, čo bude trvať asi päť rokov.

Doteraz boli pracovné postupy pre posúdenie ergonómie a preskúmanie pracovných metód analyzované oddelene. Výzvou teda bolo spojiť MTM analýzu s posúdením ergonómie tak, aby analýza zahŕňala časové ohodnotenie aj všetky relevantné ergonomické faktory jednotlivých čiastkových činností. Systém procesných prvkov MTM-HWD® teraz kombinuje oboje v štandardizovanej analýze procesu tým, že berie do úvahy tak jednotlivé pohyby tela, hlavy a horných končatín, ako aj držanie tela v priebehu alebo na konci pracovného cyklu. Využitím hodnotiacej metódy fyzickej záťaže EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet) zahŕňa analýza všetky faktory, ktoré sú z hľadiska ergonomického posúdenia práce nevyhnutné.

Doterajší systém kódovania procesných blokov MTM si vyžadoval naozaj skúseného analytika. MTM-HWD® reprezentuje prostredníctvom dôsledného chronologického modelovania, ako aj vďaka použitiu piktogramov, ešte jednoduchší a intuitívnejší procesný jazyk ako to bolo v doterajších systémoch MTM. To znamená, že modelovanie manuálnych pohybov sa otvára oveľa väčšej skupine ľudí, pretože bude ľahšie popísať sekvenciu práce a porozumieť jej.
Vyššie systémy ako napríklad MTM-UAS sa opierajú o MTM-1. Aj MTM HWD ® je založený na MTM-1 a okrem toho využíva etablované ergonomické hodnotiace koeficienty ako je EAWS, ako medzinárodný štandard pre biomechanické hodnotenie rizík na pracovisku. Spojenie tvorby časových analýz a posúdenia ergonómie vedie ku komplexnému štandardizovanému popisu procesu, k získaniu základného času procesu a súčasne k špecifickému ergonomickému posúdeniu pracoviska.

Poznámka: Článok bol spracovaný na základe nemeckého originálu KUHLANG,P. – FINSTERBUSCH,T. – MÜHLBRADT,T. – LIEBIG, S. 2015. Produktive und ergonomische Arbeit in der Industrie 4.0. In Industrie 4.0 Management [online] 2015, č. 31, s. 11-15. [cit: 2016-11-10] Dostupné na: http://www.industrie-management.de/homepage/im/imhp.nsf/0/B2D21F917776F251C1257E5400339DB1/$FILE/kuhlang_Produktive-und-ergonomische-Arbeit-in-der-Industrie4.0_IM-2015-3.pdf

Autori: Ing. Jozef Repko (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), Ing. Jozef Sedlák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyšlo v ProIN 5-6/2016. 

 

Sme hrdým partnerom projektu prvej slovenskej družice

Prvá slovenská družica skcube sa v lete 2017 úspešne vydala na svoju vesmírnu misiu. CEIT je hrdým partnerom projektu a celému tímu skcube gratuluje k významnému úspechu. Viac čítajte tu.

Radovan Furmann: Mnohí chcú „byť Industry 4.0“. Bez základných krokov to však nejde

Keď sa pred rokmi začal v Žiline skloňovať pojem Digitálny podnik, mnoho výrobných závodov v snahe využívať moderné nástroje a technológie, postupne, možno občas i trochu nesmelo, siahalo po dovtedy málo známych riešeniach, ktoré otvárali dvere k vyššej efektivite procesov.  Špecialisti, ktorí tvoria silný tím v rámci spoločnosti CEIT, im pomáhali raziť cestu z reálneho sveta do digitálneho. Ten sa dnes považuje za základný pilier Industry 4.0 - konceptu, ktorý  silno rezonuje v priemyselnom svete a prináša so sebou aj množstvo nezodpovedaných otázok. Radovan Furmann, šéf Digitálneho podniku CEIT, a.s. hovorí, že sa čoraz viac  potvrdzuje dôležitosť digitálnych a virtuálnych dvojičiek reálnych závodov. Nedajú sa však vytvoriť zo dňa na deň. Industry 4.0 podľa neho nie je statický stav, do ktorého sa závod môže dostať jediným skokom. Je to cesta, ktorá vyžaduje veľa malých, postupných krokov... Dôležité je nezostať stáť.

„Keď sme sa v roku 2004 začínali zaoberať nástrojmi a riešeniami Digitálneho podniku a približovali  sme ich priemyselným závodom na Slovensku, boli sme v tej dobe „pioniermi“. Aj vďaka spolupráci s podnikmi, ktorým záležalo a stále  záleží na rozvoji, modernizácii, inováciách a vyššej efektivite za použitia nových technológií, sme mohli ďalej rozvíjať svoje skúsenosti a budovať Digitálny podnik ako súbor riešení, ktoré pokrývajú viaceré oblasti: od 3D skenovania,  digitalizácie, cez koncepčné projektovanie, detailné projektovanie, ergonómiu až po dynamické preverenie,“ hovorí Ing. Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT. „Jednoducho povedané,  ak má reálny podnik  svoj digitálny model, je možné akékoľvek plánované zmeny urobiť rýchlejšie z pohľadu času a efektívnejšie z pohľadu nákladov. A nemusí ísť nevyhnutne o existujúci závod, nástroje Digitálneho podniku sme využívali aj pri výstavbe  nových závodov či výrobných hál na zelenej lúke,“ dodáva.

Oblasti, ktorým sa špecialisti Digitálneho podniku venujú, sa podľa jeho slov v priebehu rokov nezmenili, no napríklad 3D skenovanie a digitalizáciu dnes vnímajú už len ako základný krok k tomu, aby mohli so získanými dátami ďalej pracovať.  „Okrem toho sa od služieb snažíme v čoraz väčšej miere prejsť k produktom. Ak pred rokmi sme našim partnerom pomáhali s integrovaním nového produktu do existujúcich výrobných liniek, dnes namiesto výsledkov našej simulácie môžu dostať simulačný nástroj. Chceme im tak umožniť, aby si procesy mohli optimalizovať aj sami,“ vysvetľuje R. Furmann. Na otázku, či tým nejdú tak trochu sami proti sebe odpovedá, že reagujú na aktuálne trendy a požiadavky z priemyselných podnikov, v ktorých pracujú šikovní a technologicky zdatní odborníci, schopní používať pokročilé nástroje digitálneho podniku vo vlastnej réžii. Nie je už ničím nezvyčajným, že závody patriace do nadnárodných korporácií majú vlastné tímy špecialistov na digitalizáciu či simulácie, pretože je to nevyhnutnosť, ak si chce závod udržať konkurencieschopnosť v dnešnej rýchlej a turbulentnej dobe.Jedným z produktov z dielne CEIT, ktoré v tom dokážu podnikom pomôcť, je napríklad CEIT Table, interaktívny systém, ktorý je výborným pomocníkom pri plánovacích workshopoch. Vďaka nemu totiž možno meniť či vytvárať nové výrobné a logistické koncepty vo výrobných halách a hneď vidieť ich dopad. Alebo CEIT CERAA, jednoduchý nástroj na posúdenie ergonomických rizík, ktorý využíva rozšírenú realitu a umožňuje rýchle zhodnotenie pracovísk aj pre ne-ergonómov.

„Tým, že dáme podnikom do rúk tieto sofistikované nástroje, naša úloha nekončí. Skôr naopak. Chceme byť ich technologickými partnermi. Našou úlohou je, aby sme dokázali byť nie o jeden, ale o dva či tri kroky popredu a aby sme definovali stále nové a nové témy, vďaka ktorým môžu výrobné závody vyrábať čoraz efektívnejšie a udržiavať si svoju konkurenčnú výhodu.  To je koniec koncov ich prvoradou úlohou. Vyrábať efektívne. My im chceme prinášať moderné nástroje, ktoré im v tom pomôžu,“ vysvetľuje R. Furmann, podľa ktorého závody pôsobiace na Slovensku častokrát v spolupráci s technologickými partnermi prichádzajú s inováciami, ktoré sú dôkazom, že sami hľadajú cestu, ako procesy zlepšovať. „Som veľmi rád, že podniky so zahraničnou účasťou, pôsobiace na Slovensku, sú aktívne a dokážu centrále predostrieť konkrétne technologické riešenia či nástroje, s ktorými chcú pracovať. A dostanú voľnú ruku, pretože tieto riešenia sú špičkové.“

Ak hovoríme o využití moderných nástrojov pri projektovaní výrobných či logistických systémov, šéf divízie Digitálny podnik podotkne, že u nás staviame na dobrých základoch z minulosti. „Na Slovensku, ba ešte v Československu sme mali veľmi silné zastúpenie kvalitných projekčných kancelárií a technologických projektantov. Osvedčené  metodické postupy, ktoré boli na vysokej úrovni, sú dnes doplnené o nové technológie. Keď spomeniem napríklad projektovanie,  spočíva vlastne v zbere informácií, ich spracovaní, tvorbe analýz, hľadaní najlepšieho návrhu a jeho overení. Je to starý známy metodický postup, ale nové technologické možnosti mu dávajú úplne iný rozmer a pridanú hodnotu,“ hovorí Radovan Furmann.

Lídrom v používaní týchto nástrojov je dnes najmä automotive a tiež strojársky a elektrotechnický priemysel, nemusí však ísť výhradne o veľké spoločnosti. Po riešeniach digitálneho podniku neraz siahajú aj firmy, ktoré sa radia k malým a stredným. Záujem o ne ovplyvnili aj intenzívne diskusie a silnejúce hlasy o revolučných zmenách v priemysle s označením Industry 4.0. „Podľa mňa to nie je označenie pre stav alebo akúsi cieľovú stanicu, do ktorej sa treba dostať. Nie je to status, ktorý môžu podniky získať. Častokrát sa totiž stretávame s tým, že niekto povie „Chceme byť Industry 4.0“. Ale pritom napríklad používa 2D dokumentáciu a ani neuvažuje o digitalizácii. Začať treba vždy od základných krokov, hoci aj malých. A potom postupovať ďalej. Netrvá to mesiac ani dva,“ vysvetľuje R. Furmann a pripúšťa, že pojem Industry 4.0, ktorý dnes silno zaznieva z priemyselného prostredia, vzbudzuje zároveň veľa otázok. Každý hľadá informácie, chce sa zorientovať. „CEIT buduje vlastnú komplexnú koncepciu inteligentných tovární, ktorá sa neustále vyvíja, je dopĺňaná o stále nové a nové postupy, technológie, inovácie. Čiže to, čo sa dnes nazýva Industry 4.0, u nás riešime  intenzívne už niekoľko rokov, aj cez nástroje Digitálneho podniku,“ dopĺňa.

Za pravdu mu dáva aj množstvo zrealizovaných projektov v mnohých závodoch na Slovensku. Za posledný rok možno za najväčšie označiť spoluprácu pri budovaní prevádzky mechanickej obrobne v Tatravagonke či pri výstavbe novej vysokotlakovej zlievárne spoločnosti  Nemak Slovakia v Žiari nad Hronom. „So spoločnosťou Nemak sme spolupracovali už aj v minulosti, pri skenovaní, vizualizáciách procesov či simuláciách. Nedávno sa im podarilo vybudovať modernú halu, pričom aj vďaka nástrojom Digitálneho podniku sa od myšlienky veľmi rýchlo dostali k realite. Využili sme parametrický simulačný model , ktorý je vhodný vždy keď sa priebežne dopĺňajú a menia vstupné informácie. Bolo presimulovaných viac ako štyridsať variantov, aby v konečnej fáze bola eliminovaná neefektívnosť už v procese plánovania,“  hovorí R. Furmann.

Ako dodáva, layout novej haly dnes nie je problém vytvoriť. „Ale odlaďovať procesy v reálnej prevádzke je nielen pracné, ale hlavne veľmi nákladné. Navyše niektoré kolízie by  mohli ostať neodhalené, čo by neskôr spôsobovalo problémy.“  S použitím parametrického simulačného systému však je možné identifikovať a odstrániť nedostatky už pri plánovaní. Následná vizualizácia potom umožňuje poslednú „kontrolu“ vo virtuálnej realite. Tá tiež neraz ukáže skryté riziká.  „A toto si mnohé závody možno neuvedomujú. Že moderné technológie a pokročilé prístupy nám dávajú možnosť ohromného náskoku. Že investícia do digitálneho podniku dokáže ušetriť množstvo nákladov, času a energie v tom reálnom svete,“ uzatvára.

Ing. Radovan Furmann, PhD., riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT riadil mnohé rozsiahle projekty s využitím pokrokových technológií virtuálnej a rozšírenej reality a moderných matematických optimalizačných metód. Je spoluautorom konceptu VDMS (Virtual Design of Manufacturing Systems), ktorého výstupom sú viaceré pôvodné inovácie (CEIT Table, Vis Wizard, Augmented Reality, Virtual Maintenance a iné).

Vyšlo v ProIN 1/2017. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.