Lean je stále in... Bude aj v industry 4.0?

Aká je budúcnosť lean nástrojov? Sú ešte účinným „prostriedkom“ pri optimalizovaní procesov a tvorbe vnútropodnikových produkčných konceptov? Nevytláčajú ich prvky nastupujúceho Priemyslu 4.0, ktoré do popredia posúvajú digitalizáciu? Aké výsledky prinášajú lean nástroje v podporných procesoch a v nevýrobných odvetviach? Tieto a ďalšie otázky zodpovie konferencia Lean manažment 2018. Už tretí ročník tohto výnimočného podujatia opäť vytvorí široký priestor na výmenu názorov expertov a manažérov z významných výrobných podnikov i ďalších firiem. Konferencia Lean manažment 2018 sa uskutoční 15. februára 2018 v Košiciach. Viac informácií na https://konferencie.etrend.sk.

Berieme ergonómiu vážne – zážitková konferencia Ergonómia 2017

Má v našich podnikoch ľudské zdravie v pracovnom procese skutočne najvyššiu prioritu? Ako riešia ergonómiu priemyselné podniky na Slovensku a v Čechách? V čom spočívajú riziká fyzickej ale aj psychickej záťaže? Ako ovplyvní Industry 4.0 uplatnenie ergonómie v praxi?

Konferencia Ergonómia 2017 prinesie odpovede na tieto, i mnohé ďalšie aktuálne otázky. Slovenskí a českí odborníci sa stretnú v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Ostrave – Dolných Vítkoviciach, v hale GONG. Hlavnými organizátormi konferencie Ergonómia 2017 sú Slovenská ergonomická spoločnosť a Česká ergonomická spoločnosť v spolupráci s partnermi, medzi ktorých patrí aj CEIT.

Previous Next

Poznáme víťazov Národnej ceny produktivity

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016. Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Súťaž o Národnú cenu produktivity sa za posledné roky stala neoddeliteľnou súčasťou konferencie, každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Súťaž má dve kategórie. V kategórii Malý a stredný podnik si tento rok cenu odniesla spoločnosť Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Z výrobno-montážneho závodu vychádzajú dôležité výťahové komponenty, rámy kabín a protizávažia, bezpečnostné systémy či dverové mechanizmy výťahov, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Wittur je popredným dodávateľom výťahových komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu. Firma sa rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa reálne odrážajú v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.

Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Závod na východe Slovenska tento rok oslavuje desať rokov. Pracuje tu približne tisíc zamestnancov, ktorí sa v rámci korporácie zapísali ako kompetentný a angažovaný tím odhodlaný čeliť aj tým najväčším výzvam v podobe náročných projektov, určených pre producentov svetových automobilových značiek. Rast produktivity závodu, riadenie spoločnosti v duchu Industry 4.0, dôraz na technologický rozvoj a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o víťazstve v súťaži o Národnú cenu produktivity za rok 2016.

Národná cena produktivity je jednou z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, organizátorom súťaže je technologická spoločnosť CEIT. Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných organizácií v Slovenskej republike. Udeľovanie ocenení je súčasťou CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline. Zišlo sa na nej viac ako dvesto domácich a zahraničných hostí. Záštitu nad konferenciou prevzal prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

CEIT získal strategického partnera

Zástupcovia spoločnosti CEIT podpisom zmluvy dňa 19. septembra získali strategického partnera, spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá investíciou do slovenskej technologickej firmy rozširuje svoje pôsobenie. Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Realizuje náročné projekty v oblasti informačných technológií pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu.

„Spoločnosť CEIT je modernou firmou, ktorá svojou inovatívnosťou, ale predovšetkým svojimi riešeniami a produktmi v oblasti robotiky a umelej inteligencie, obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetencie, ktoré by sme radi spoločne posunuli do medzinárodného priestoru. Verím, že tento veľký potenciál, ktorý vytvoríme spojením našich spoločností, nás v oblasti výskumu a vývoja výrazne posunie ďalej,“ povedal pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku.

CEIT ponúka najmodernejšie a vysokokvalitné riešenia pre priemysel a služby. Skupina rýchlo rastúcich firiem, ktoré CEIT reprezentuje, úspešne dokázala uplatniť svoje inovatívne produkty najmä v automobilovom priemysle. „Uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Asseco Central Europe si CEIT otvoril priestor pre širšie uplatnenie svojho inovačného potenciálu na medzinárodnej úrovni s cieľom rýchlejšieho rastu na zahraničných trhoch. Spojením kompetencií Asseco Central Europe a CEIT vzniká priestor na synergiu nových riešení a špičkových inovácií pre priemysel v duchu Industry 4.0,“ uviedol Branislav Mičieta, predseda dozornej rady CEIT.

Plánovanie a projektovanie ľudskej práce v Industrie 4.0

V súvislostí s neustálym zvyšovaním konkurencieschopnosti priemyselných podnikov zaznieva zo všetkých strán potreba prechodu na Industrie 4.0 či Smart Factory (Inteligentná továreň). Ako však bude v tomto prostredí zohľadnený správny návrh pracovných systémov s dôrazom na človeka? MTM-HWD® (Human Work Design) je úplné novým analytickým systémom MTM (Methods-Time Measurement), ktorý predstavuje novú úroveň pri popise a hodnotení manuálne vykonávaných činností, pričom integruje analýzu pracovných metód a ergonomické posúdenie pracovných miest.

MTM v Industrie 4.0

Zmeny, ktoré prichádzajú s vývojom internetu ľudí, vecí a služieb kladú výzvy aj pred MTM ako nástroj aj ako inštitúciu, a tiež ako „komunitu praxe“. Znalosti a schopnosti aplikácie nástrojov a štruktúr MTM sú v mnohých ohľadoch nevyhnutné pre úspešné budovanie Smart Factory v rámci Industrie 4.0.

V kontexte Smart Factory bude modelovanie produktívnej a ergonomickej práce realizované aj z pohľadu ľudí.

Smart Factory nebude bez ľudí. Prevláda skôr názor, že úplná automatizácia a vyľudnené továrne z technologických a ekonomických dôvodov nemôžu predstavovať reálnu perspektívu. Do popredia sa dostáva skôr koncepcia optimálnej kombinácie človek - stroj.
Vývoj nesmeruje k ľudoprázdnym produkčným systémom - skôr má byť človek integrovaný pri čo najlepšom možnom využití jeho vlastných schopností do kyberfyzikálnych štruktúr. V budúcnosti budú potrebné vysokokvalifikované pracovné miesta, ktorých náplň bude prevažne tvorivá, zameraná na plánovanie a riešenie problémov, avšak stále budú potrebné aj pracovné činnosti so senzoricko-motorickým podielom. Aj vo fabrikách budúcnosti bude teda zohrávať dôležitú úlohu plánovanie a návrh efektívnej ľudskej práce.

CPPS (Cyber-Physical Production System / kyberfyzikálne výrobné systémy) vo forme samoregulačných jednotiek vyžadujú vysokú mieru samo-zodpovednej autonómie, decentralizovaných riadiacich a kontrolných foriem ako aj novú, kooperujúcu organizáciu práce. Nové koncepty decentralizovaného riadenia a automatickej optimalizácie systémov ponechávajú priestor pre lokálnu optimalizáciu. Berú do úvahy neistoty, umožňujú toleranciu chýb a spájajú skúsenosti a znalosti zamestnancov pri plánovaní, čo zase vytvára priestor pre samostatnosť a účasť zamestnancov, ako aj značný priestor pre kreativitu.

V tomto kontexte, popri všetkých výhodách, vzniká aj riziko, že plánovanie a tvorba časových štandardov pre manuálne pracovné činnosti bude v týchto konceptoch a systémoch realizované prostredníctvom nevhodných mechanizmov alebo prístupov.

Práve MTM so svojím imanentným normovaným výkonom ako univerzálnym metrom pre meranie ľudského výkonu poskytuje príležitosť na získanie optimálneho zaťaženia pracovníkov. V prípade nových foriem kooperácie a interakcie medzi ľuďmi a strojmi, robotmi či počítačmi v Industrie 4.0 môže MTM v mnohých ohľadoch prispieť k plánovaniu a návrhu procesov tak, aby spĺňali všetky požiadavky z pohľadu produktivity a ergonómie práce.

Smart Factory vyžaduje spoločné, interdisciplinárne chápanie usporiadania ľudskej práce.

Interdisciplinárna spolupráca má v Industrie 4.0 ústredný význam. MTM poskytuje v tejto súvislosti pre plánovanie a hodnotenie pracovných procesov vynikajúci základ, pretože použitie celosvetovo štandardizovaného „procesného jazyka“ predstavuje dôležitý prínos pre rozvoj integrujúcich ucelených riešení. Najnovšie metódy Human Work Design (HWD®), Ergonomic Assessment Worksheet (EAWS) a Holistic Ergonomic Index (HEI) ukazujú v rámci MTM cestu pre celkový návrh a modelovanie ľudskej práce. Tu môže MTM so súčasnými dátovými štruktúrami, digitálnymi nástrojmi, ako napríklad Prokondigital, TiCon®, MTMergonomics®, a ich schopnosťou integrácie do nadradených systémov, ako sú SAP, prispievať k efektívnemu riadeniu a urýchleniu úloh plánovania, tvorby a hodnotenia procesov.

Taktiež pre zástupcov rôznych odborov, ako napríklad inžinierske vedy, psychológia práce, pracovná zdravotná služba alebo personálny rozvoj môže MTM zohrávať úlohu sprostredkovateľa spoločného porozumenia, presahujúc jednotlivé disciplíny pri navrhovaní ľudskej práce. Tak môžu napríklad projektanti, priemyselní inžinieri, ergonómovia, konštruktéri, manažéri kvality a zlepšovania či odborníci v oblasti BOZP rozvíjať a navrhovať špecifické modely, metódy a riešenia na základe spoločného chápania.

Procesné stavebné prvky MTM

Základnou myšlienkou MTM je návrh a usporiadanie procesov s využitím MTM procesných stavebných prvkov resp. blokov. Každý blok sa skladá z definovaného čiastkového procesu, príslušnej časovej hodnoty a jedinečného kódovania. Uplatnením MTM dostávame dva dôležité výstupy:
• Pracovný postup popísaný pomocou MTM kódov (metóda práce). Obzvlášť významnú rolu hrá poznanie ovplyvňujúcich veličín, ktoré vedie k optimálnemu návrhu pracovných metód.
• Výsledný časový štandard vyplývajúci zo súčtu jednotlivých procesných stavebných prvkov. Tento časový štandard má charakter základného času, a preto by mal byť doplnený ďalšími časovými prídavkami v závislosti od charakteru a podmienok práce.

Normovaný výkon MTM

Často nedocenená výhoda stavebných prvkov MTM spočíva v tom, že každá spracovaná analýza pracovnej činnosti zohľadňuje úroveň výkonu už v základných časoch, takže nie je potrebné dodatočné hodnotenie tempa práce.

Pri vývoji MTM bolo už od začiatku cieľom vytvoriť „systém stavebných blokov“, ktorý má šancu byť medzinárodne uznávaným. Na to, aby mohli byť pre jednotlivé moduly stanovené objektívne, z praxe vychádzajúce časy, boli vykonané filmové záznamy pracovných činností v rôznych druhoch priemyslu. Takýmto spôsobom bola úroveň výkonu stanovená priamo na mieste. Vďaka veľkému množstvu analyzovaných filmov a spracovaných dát v spojitosti s LMS-niveláciou (nazvanou po svojich tvorcoch Lowry, Maynard a Stegemerten) bol vytvorený veľmi stabilný štandardný výkon obsiahnutý v dátovej karte MTM-1 (základný systém MTM) ako „prototyp metra ľudskej výkonnosti". MTM, obzvlášť MTM-1, vedie svojím prístupom k produktovo a procesne optimálnym riešeniam. Výsledný časový štandard je indikátorom toho, ako dobre je proces navrhnutý. MTM-1 v tomto zmysle tvorí nevyhnutný základ pre modulový systém MTM-HWD®.

Human Work Design

Ergonomicky navrhnuté pracovné procesy predstavujú výzvu, ktorá je kladená na Industrie 4.0. Plánovanie pracovných metód a návrh ergonomických pracovísk obyčajne prebieha na rôznych oddeleniach v rámci spoločností. Pri práci so získanými dátami však často spôsobuje problém zbytočne duplicitné zisťovanie informácií, rozdielne stanovenie priorít, a to napriek spoločnému cieľu a zdĺhavým diskusiám o užitočnosti a cenovej dostupnosti opatrení. MTM-HWD® zjednocuje tvorbu pracovných metód a ergonomické posúdenie pracoviska v jedinej metóde.
Vývoj nového systému MTM-HWD® začal už v roku 2012 na podnet nemeckého združenia MTM. Pri tvorbe systému spolupracovali priemyselné koncerny ako Audi, Daimler, Miele a Volkswagen, a metodickí partneri, MTM inštitút, Technická Univerzita Darmstadt a RWTH Aachen. Po úspešnom dvojročnom vývoji je momentálne systém MTM-HWD® vo fáze overovania a praktických testov, čo bude trvať asi päť rokov.

Doteraz boli pracovné postupy pre posúdenie ergonómie a preskúmanie pracovných metód analyzované oddelene. Výzvou teda bolo spojiť MTM analýzu s posúdením ergonómie tak, aby analýza zahŕňala časové ohodnotenie aj všetky relevantné ergonomické faktory jednotlivých čiastkových činností. Systém procesných prvkov MTM-HWD® teraz kombinuje oboje v štandardizovanej analýze procesu tým, že berie do úvahy tak jednotlivé pohyby tela, hlavy a horných končatín, ako aj držanie tela v priebehu alebo na konci pracovného cyklu. Využitím hodnotiacej metódy fyzickej záťaže EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet) zahŕňa analýza všetky faktory, ktoré sú z hľadiska ergonomického posúdenia práce nevyhnutné.

Doterajší systém kódovania procesných blokov MTM si vyžadoval naozaj skúseného analytika. MTM-HWD® reprezentuje prostredníctvom dôsledného chronologického modelovania, ako aj vďaka použitiu piktogramov, ešte jednoduchší a intuitívnejší procesný jazyk ako to bolo v doterajších systémoch MTM. To znamená, že modelovanie manuálnych pohybov sa otvára oveľa väčšej skupine ľudí, pretože bude ľahšie popísať sekvenciu práce a porozumieť jej.
Vyššie systémy ako napríklad MTM-UAS sa opierajú o MTM-1. Aj MTM HWD ® je založený na MTM-1 a okrem toho využíva etablované ergonomické hodnotiace koeficienty ako je EAWS, ako medzinárodný štandard pre biomechanické hodnotenie rizík na pracovisku. Spojenie tvorby časových analýz a posúdenia ergonómie vedie ku komplexnému štandardizovanému popisu procesu, k získaniu základného času procesu a súčasne k špecifickému ergonomickému posúdeniu pracoviska.

Poznámka: Článok bol spracovaný na základe nemeckého originálu KUHLANG,P. – FINSTERBUSCH,T. – MÜHLBRADT,T. – LIEBIG, S. 2015. Produktive und ergonomische Arbeit in der Industrie 4.0. In Industrie 4.0 Management [online] 2015, č. 31, s. 11-15. [cit: 2016-11-10] Dostupné na: http://www.industrie-management.de/homepage/im/imhp.nsf/0/B2D21F917776F251C1257E5400339DB1/$FILE/kuhlang_Produktive-und-ergonomische-Arbeit-in-der-Industrie4.0_IM-2015-3.pdf

Autori: Ing. Jozef Repko (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), Ing. Jozef Sedlák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyšlo v ProIN 5-6/2016.