Predstavenie akciovej spoločnosti CEIT a.s.

Misia

Skupina CEIT je inovatívnym zoskupením, ktoré prostredníctvom výskumu a vývoja prináša na trh nové, vysoko sofistikované riešenia. Skupina CEIT Group ponúka organizáciám – priemyselným partnerom - zvyšovanie ich výkonnosti prostredníctvom inovácií výrobkov, technológií, procesov, systémov a služieb. Podporuje inovačný rozvoj a podnikavosť tvorbou a využívaním nových znalostí.

Vízia

Cieľom skupiny CEIT je patriť medzi najvýznamnejších a vyhľadávaných partnerov v oblasti inovácií. Budeme podporovať rozvoj a šírenie najnovších technológií s cieľom trvalo udržateľného ekonomického rastu a rastu kvality života. Chceme, aby výsledkom našej činnosti bol rast počtu inovatívnych spin off firiem, hlavne v oblastiach s výrazným potenciálom rastu.

Hodnoty

Skupina CEIT je komerčným zoskupením, ktoré chce vytvárať predpoklady na napĺňanie svojej vízie a dosiahnutie trvalo udržateľného rastu. V súlade s misiou CEIT propaguje nasledovné hodnoty:

 • kreativita a inovácie,
 • podnikavosť,
 • vedomostná ekonomika,
 • medzinárodná spolupráca,
 • kvalita života.

Nové hodnoty tvoríme výskumom a vývojom inovatívnych riešení pre našich zákazníkov.

Ciele

 • výskum a vývoj v oblasti inteligentných systémov
 • výskum a vývoj v oblasti technológií digitálneho podniku,
 • výskum a vývoj technických systémov,
 • návrh pokrokových riešení výrobných systémov,
 • výskum a návrh logistických riešení,
 • motivácia firiem pre rast investícií do vedy, výskumu a vývoja,
 • transfer vedomostného potenciálu univerzít do priemyslu,
 • udržanie mladých, vzdelaných ľudí v regióne strednej Európy,
 • rast zamestnanosti, kvality života a prosperity